7 គន្លិះខ្លីៗ Adobe Photoshop ដែលតែងតែប្រើប្រាស់ | Tips,Tricks

Tips and Advice
ក្នុងវីដេអូនេះយើងសិក្សា 7 គន្លិះខ្លីៗ Adobe Photoshop ដែលតែងតែប្រើប្រាស់ ដែលជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមែនទែន ព្រោះគេតែងតែប្រើវាញឹកញាប់ កុំភ្លេចអនុវត្តណា។

១. លុបរូបទុក Background
២. សរសេរអក្រកប់ក្នុងស្លឹកឈើ
៣. តំរង់រូប ងោយស្អាតជាងមុន
៤. ប្តូរ Backgrnd និងកំណត់អោយស៊ីគ្នា
៥. របៀបប្រើ Clone Tool
៦. របៀបប្រើ Pattern ក្នុងវីដេអូយើងបង្កើតលុយចេញអោយច្រើន
៧. របៀបកំណត់ Wape ដើម្បីប្តូរការវិការ១ចំនួន

មើលហើយកុំភ្លេចអនុវត្តផងណា

-សិក្សាកម្មវីធីរចនា Adobe Photoshop for Beginner

មួយទៀតពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះ Photoshop ហើយ គឺរៀន Adobe Illustrator
-សិក្សាកម្មវីធីរចនា Adobe Illustrator for Beginners

ប្រើប្រាស់កម្មវិធីជួយ Youtube Free and find keyword with TubeBuddy
https://www.tubebuddy.com/somboktuts

==================================
ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំលង់ ឬត្រូវការសេវាកម្មយើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងតាមព៏ណមានខាងក្រោម៖
Tel:(855)77 848 677 / (855)96 87 888 48
បើលោកអ្នកចង់ឧបថមយើងខ្ញុំសំរាប់កម្មវិធីនេះ តាមរយះ
ABA Bank: Account Number 000121033 (SAY HENG MENG)

Products You May Like

Articles You May Like

Perfect Eyes, Photoshop trick
High End Professional Retouch – Beauty Retouch ( Photoshop )
How to Combine Photos in Photoshop for beginners
Minimal Flat Vector Art | A Photoshop Tutorial By Nadz
Two Simple Photoshop Tips to Add Drama to your Photos

Leave a Reply

Your email address will not be published.